Återvinning av jordmassor upp till KM - intern inrapportering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

Denna e-tjänst används av den som vill återvinna jordmassor för anläggningsändamål där föroreningsgraden understiger Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM). Om du inte uppfyller kriterierna nedan, ska du anmäla för återvinning av avfall för anläggningsändamål.

Vi behöver din inrapportering senast 2 veckor innan arbetet påbörjas. Vi kommer att granska uppgifterna och återkoppla via mejl eller telefon för att meddela om ärendet är OK eller om det krävs komplettering.

Kriterier för att jordmassorna ska få användas

  • Jordmassorna ska inte innehålla fast avfall.
  • Markanvändningen på platsen för anläggningen ska vara mindre känslig. Med mindre känslig markanvändning anses i detta fall vara vägmark, industriområden, parkeringsytor i anslutning till handel, kontor och industri.
  • Området får inte omfattas av områdesskydd. Med områdesskydd avses t.ex. Natura 2000, naturreservat, vattenskyddsområden och strandskydd.

Undantag

Om halterna i avfallet underskrider nivåerna för mindre än ringa risk (enligt naturvårdsverkets handbok 2010:1) krävs ingen anmälan till kommunen. Det kräver inte heller anmälan för att använda material från grus- och bergtäkt eller natursten.

Observera att du som inkommer med uppgifter även har ansvar att ta reda på om det finns andra bestämmelser som kan påverka. Till exempel att anmäla vattenverksamhet eller samråd om väsentlig ändring av naturmiljön enligt miljöbalken. Läs mer hos Länsstyrelsen

Avgift

En avgift för handläggning kan komma att tas ut enligt gällande taxa. Beslut om avgift tas separat.

Läs här för mer information om återvinning av jordmassor.

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • Analysprotokoll (vid behov)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa