Återvinning av avfall för anläggningsändamål - intern anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avfall för anläggningsändamål - anmälan

Ur hushållningsperspektiv är det positivt att återvinna avfall (ex. schaktmassor och betong) så länge det sker utan risk för människors hälsa och miljö.

Att återvinna avfall för anläggningsändamål kräver i de flesta fall anmälan. För detta använder ni denna e-tjänst.

Inkom med anmälan senast 6 veckor innan åtgärden ska vidtas.

Kriterier för att återvinna avfall för anläggningsändamål:

  • Det ska finnas ett tydligt syfte med anläggningen
  • Avfallet ska ha likvärdig funktion som ett traditionellt konstruktionsmaterial
  • Anläggning ska färdigställas inom rimlig tid
  • Endast den mängd avfall som fyller en funktion för anläggningen får användas
     

Undantag
Om halterna i avfallet underskrider nivåerna för mindre än ringa risk (enligt naturvårdsverkets handbok 2010:1) krävs ingen anmälan till kommunen. Det kräver inte heller anmälan för att använda material från grus- och bergtäkt eller natursten.

Observera att du som inkommer med uppgifter även har ansvar att ta reda om det finns andra bestämmelser som kan påverka. Till exempel att anmäla vattenverksamhet eller samråd om väsentlig ändring av naturmiljön enligt miljöbalken läs mer hos länsstyrelsen (länka in www.lansstyrelsen.se)

Bifoga filer och karta
Till anmälan ska du bifoga en karta över platsen för anläggningen. Du kan rita en karta direkt i e-tjänsten eller bifoga separat dokument.
Du kan bifoga filer t.ex. analysprotokoll och bullerutredning. Förbered och ha dokumenten tillgängliga innan du loggar in. 


Avgift

En avgift för handläggning kan komma att tas ut enligt gällande taxa.

Läs här för mer information om att använda avfall för anläggningsändamål.

 

När du använder våra e-tjänster lagrar vi dina uppgifter enligt kommunens bestämmelser för personuppgiftshantering. Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • Analysprotokoll (vid behov)
  • Bullerutredning (vid behov)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa